UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 2019./2020. studiju gadā

Izdots saskaņā ar LR Augstskolu  likuma 45., 46., 47., 83., 84., 85. pantiem, 2006. gada 10. oktobra
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, gada 16. novembra
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”, 2003. gada 11. marta
LR MK noteikumiem 
Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojamino noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", 2018.gada 17.augusta
LR Ministru Kabineta noteikumiemNr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi,
2015.gada 29.septembra 
LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena
vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar 
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”.

 

Noteikumos lietotie termini

Augstākā līmeņa studijas – studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju programmā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (turpmāk tekstā – BSA) pēc pamatstudiju absolvēšanas vai studijas doktorantūrā pēc maģistra studiju absolvēšanas.

BSA finansētās budžeta vietas – studiju vietas, kas tiek finansētas no BSA finanšu līdzekļiem.

Iestājpārbaudījums – zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude atbilstoši iepriekš iegūtajam izglītības līmenim un iestājpārbaudījuma programmai.

Imatrikulācija – personas ierakstīšana BSA studējošo sarakstā (matrikulā), izpildot visas uzņemšanas noteikumu prasības un veicot pirmo studiju maksas maksājumu līgumā norādītajā termiņā.

Nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā;

Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt akadēmiskā vai profesionālā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai.

Pieteikšanās – personas rakstiski vai elektroniski izteikta vēlme (iesniegums) uzsākt studijas noteiktā studiju programmā vai virzienā.

Pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā;

Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai BSA.

Studiju līgums par izglītības iegūšanu – līgums, kuŗš tiek noslēgts starp BSA un reflektentu par studijām.

Uzņemšanas prasības – noteikta iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem reflektantam jāatbilst, lai varētu pieteikties uz vietu noteiktā studiju programmā vai virzienā.

Vispārīgie noteikumi

 1. Dotais Nolikums nosaka BSA un reflektantu savstarpējās attiecības, kā arī nosaka BSA un reflektantu savstarpējās tiesības un pienākumus.
 2. Nolikums attiecas uz visām BSA filiālēm, kā arī citām struktūrām (ieskaitot fiziskās personas), kuras ir iesaistītas reflektantu uzņemšanā.
 3. Tiesības studēt BSA ir Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas nepilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem, Šveices Konfederācijas pilsoņiem, Eiropas kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīgas uzturēšanās atļaujas un ir dokumentāli apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība.
 4. Saskaņā ar kārtību, ko nosaka Augstskolas likuma 83., 84., 85. panti un dotais Nolikums, ārvalstnieki var studēt BSA kā pēc studiju līgumiem, tā arī pēc starptautiskajiem un starpaugstskolu apmaiņas līgumiem vai starptautiskās augstskolu un koledžu sadarbības programmu ietvaros.
 5. Gadījumā, ja reflektants ir beidzis vidusskolu vai augstskolu, kurās pamatapmācības valoda atšķiras no pamatapmācības valodas (valodām) BSA izvēlētajā studiju programmā, tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu valodu vērtējumi vai attestāta/diploma atzīmju pielikuma valodu rezultāti, ja reflektants ir apguvis to valodu, kura ir BSA pamatapmācības valoda viņa izvēlētajā studiju programmā, pretējā gadījumā reflektantam nepieciešams nokārtot valodas testu stājoties izvēlētājā studiju programmā vai iesniegt starptautiski atzītu sertifikātu (to kopijas), kas apstiprina dotās valodas zināšanas. Gadījumā, ja reflektanta valodas testa rezultāti nav apmierinoši, viņam var tikt piedāvātas papildus nodarbības valodas apguvei, kurā notiek apmācība izvēlētajā BSA studiju programmā, un par ko tiek veiktas attiecīgas piezīmes reflektanta studiju līgumā iestājoties BSA.
 6. Visas imatrikulētās personas ir BSA studējošie.
 7. Uzņemšanas procesu BSA organizē un nodrošina Uzņemšanas komisija, kas tiek iecelta ar rektora rīkojumu un darbojas saskaņā ar šo Nolikumu. Uzņemšanas komisija veic reflektantu reģistrāciju Rīgā un filiālēs noteiktajos darba laikos.

II. Uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās 

 1. Iestāties BSA pamatstudiju pilna un nepilna laika programmās ir tiesības personām, kuras ir ieguvušas atbilstošu pilnu vidējo izglītību vai Latvijā atzītu studiju programmas prasībām atbilstošu iepriekšējo izglītību. Izglītību apliecina vidējās izglītības dokuments – atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību.
 2. Reflektantu uzņemšana pamatstudiju pilna un nepilna laika programmās notiek atklātā un vienlīdzīgā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izņēmums ir tām personam, kuras ieguvušas pilnu vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas pilnu vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, un personas, kurām ir atbrīvojums no valsts noteiktajiem pārbaudījumiem, ja vien šīs personas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem.
 3. Imatrikulācijai BSA pamatstudiju pilna un nepilna laika programmās 2019./2020. studiju gadā personām, kuras pilnu vidējo izglītību ieguvušas Latvijas Republikā sākot ar 2004. gadu, jāiesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātus vismaz divos priekšmetos, atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektantu izvēles. Centralizēto eksāmenu līmeņiem (vismaz 2 priekšmetos) ir jābūt no A līdz E (ieskaitot), vai sākot ar 2013.gadu, procentuālajam vērtējumam, kas atbilst esošajām līmeņu robežām katram konkrētajām mācību priekšmetam.
 4. Atsevišķās studiju programmās tiek noteikti uzņemšanas papildnoteikumi-iestājpārbaudījumi. Paredzēto uzņemšanas papildprasību pārbaudes rezultāti tiek paziņoti reflektantam pieejamā veidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas dienas.
  • Imatrikulācijai BSA 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Vides dizains” pilna un nepilna laika studijās ir noteiktas uzņemšanas papildprasības: tests teorētisko zināšanu pārbaudei vizuālās mākslas jomā un datortests – praktisko spēju pārbaudei.
  • Imatrikulācijai BSA 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Datordizains” pilna un nepilna laika studijās ir noteiktas uzņemšanas papildprasības: tests teorētisko zināšanu pārbaudei vizuālās mākslas jomā un datortests – praktisko spēju pārbaudei.
  • Iestājoties profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”, profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Uzņēmējdarbība" ar padziļināto studiju virzienu “Business Administration” (studiju pamatvaloda ir angļu valoda) vai akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā "Eiropas studijas" sociālo zinātņu akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai politoloģijā (studiju pamatvaloda ir angļu valoda), reflektanti kārto iestājtestu angļu valodā, izņemot gadījumus, kad:

11.1. centralizētais eksāmens angļu valodā nokārtots uz A vai B līmeni (vai procentuālais vērtējums ir atbilstošs augstākminētajām līmeņu robežām);

11.2. iegūts viens no šādiem sertifikātiem: Cambridge ESOL - FCE (First Certificate in English), vai IELTS (vismaz 5.5 punkti), vai TOEFL (vismaz 550 (Internet tests - 700) punkti), vai BEC II (Business English Certificate Vantage), vai ECL (B2 level).

11.3. nokārtotā angļu valodas pārbaudījuma vērtējuma līmenis nav zemāks par norādīto augstākminētajos Ministru kabineta noteikumos.

 1. Personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, ja tās ieguvušas pilnu vidējo izglītību līdz 2004.g., ieguvušas pilnu vidējo izglītību ārvalstīs, personas ar īpašām vajadzībām, vai personas, kuras LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bija atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, iestājoties BSA, kārto iestājpārbaudījumus, kura rezultāts nedrīkst būt:
  • svešvalodā - zemāks par 30% (Interneta tests) vai 50% (rakstiskais tests);
  • teorētisko zināšanu iestājpārbaudījumi vizuālās mākslas jomā un datortestu rezultāti - zemāki par 50%;
  • loģisko spēju pārbaudījums - zemāks par 30% (Interneta tests) vai 50% (rakstiskais tests).

Priekšrocība ir reflektantiem, kuri centralizētajos eksāmenos un/vai BSA iestājtestos ir ieguvuši augstāko vērtējumu.

 1. Iestājtestu formu un saturu apstiprina BSA rektors.
 2. Iestājpārbaudījumu un uzņemšanas papildprasību rezultāti tiek paziņoti reflektantam rakstiskā veidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas dienas.
 3. Testēšana un dokumentu noformēšana ir maksas pakalpojumi, kuru apmaksas apmēru nosaka BSA Senāts.
 4. Iestājoties reflektanti aizpilda noteikta parauga iesniegumu, kurā norāda izvēlēto studiju programmu un ziņas par sevi, kā arī iesniedz BSA Uzņemšanas komisijai visus dokumentus, kas minēti šī Nolikuma 40. punktā.
 5. Termiņus reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pilna/nepilna laika studiju programmās, pirmajā gadā pēc pilnas vidējās izglītības iegūšanas, nosaka LR Ministru Kabinets.
 6. Reflektantu, kuri vidējo vai augstāko izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija un uzņemšana notiek visu 2019./2020.studiju gadā.

III. Uzņemšana maģistrantūras studiju programmās 

 1. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” ir tiesības personām, kuras ieguvušas profesionālo bakalaura grādu ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomās un/vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesionālās kvalifikācijas 5.līmeni uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga (tirgzinības), finanšu un/vai ekonomikas jomās. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze profesionālā amatā, var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” ar normatīvo studiju ilgumu 1 gads un 6 mēneši. Personas, kuras ieguvušas akadēmisko bakalaura grādu ekonomikas, finanšu vai vadībazinību jomās vai citās zinātnēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” ar normatīvo studiju ilgumu 2 gadi. Iestājoties profesionālās maģistrantūras programmā "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" ar padziļināto studiju virzienu “Master of Business Administration” (studiju pamatvaloda ir angļu valoda) reflektanti kārto iestājtestu angļu valodā, izņemot gadījumus, kad:

19.1. centralizētais eksāmens angļu valodā nokārtots uz A vai B līmeni (vai procentuālais vērtējums ir atbilstošs augstākminētajām līmeņu robežām);

19.2. iegūts viens no šādiem sertifikātiem: Cambridge ESOL - FCE (First Certificate in English) vai IELTS (vismaz 5.5 punkti) vai TOEFL (vismaz 550 (Internet tests - 700) punkti) vai BEC II (Business English Certificate Vantage).

19.3. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” nokārtotā angļu valodas pārbaudījuma vērtējuma līmenis nav zemāks par norādīto augstākminētajos Ministru kabineta noteikumos.

 1. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Privāttiesības” ir tiesības personām, kuras ir ieguvušas augstāko juridisko izglītību ar studiju ilgumu ne mazāk par četriem gadiem un ieguvušas profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsults. Personas, kurām diploma pielikumā vidējā svērtā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, tiek uzņemtas pēc pārrunu rezultātiem (pārrunu cenu nosaka BSA Senāts).
 2. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Krimināltiesības” ir tiesības personām, kuras ir ieguvušas augstāko juridisko izglītību ar studiju ilgumu ne mazāk par četriem gadiem un ieguvušas profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsults vai bakalaura grādu tiesību zinātnēs. Personas, kurām diploma pielikumā vidējā svērtā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, tiek uzņemtas pēc pārrunu rezultātiem (pārrunu cenu nosaka BSA Senāts).
 3. Iestāties BSA akadēmiskā maģistra studiju programmā programmā “Eiropas studijas” ir tiesības personām, kuras ir ieguvušas akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu sociālo, vadības, tiesību zinātnes vai ekonomikas jomās.

Iestājoties akadēmiskās maģistrantūras programmā "Eiropas studijas" (studiju pamatvaloda ir angļu valoda), reflektanti kārto iestājtestu angļu valodā, izņemot gadījumus, kad:

 • centralizētais eksāmens angļu valodā nokārtots uz A vai B līmeni (vai procentuālais vērtējums ir atbilstošs augstākminētajām līmeņu robežām);
 • iegūts viens no šādiem sertifikātiem: Cambridge ESOL - FCE (First Certificate in English) vai IELTS (vismaz 5.5 punkti) vai TOEFL (vismaz 550 (Internet tests - 700) punkti) vai BEC II (Business English Certificate Vantage) vai ECL (B2 level).
 • atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” nokārtotā angļu valodas pārbaudījuma vērtējuma līmenis nav zemāks par norādīto augstākminētajos Ministru kabineta noteikumos.
 1. Iestāties augstskolas profesionālās maģistrantūras studiju programmā “Psiholoģija” ir tiesības personām, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību vai bakalaura grādu psiholoģijas jomā. Iestājoties augstskolas profesionālās maģistratūras studiju programmā “Psiholoģija”, konkurss norit pamatojoties uz pārrunu rezultātiem un iesniegtā referāta par topošo maģistra darba tēmu izvērtēšanas rezultātiem.
 2. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras studiju programmā “Sociālais darbs” ar normatīvo studiju ilgumu 1 gads un 6 mēneši ir tiesīgas personas, kurām ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) veselības aprūpes un sociālās labklājības izglītības tematiskajā grupā. Personas, kuras ieguvušas akadēmisko bakalaura grādu humanitāro zinātņu un mākslas, izglītības, sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, kā arī tie, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā izglītības tematiskajā grupā un vismaz pusgada praktiskā pieredze sociālās labklājības jomā, var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Sociālais darbs” ar normatīvo studiju ilgumu 2 gadi.
 3. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Dizains” ir tiesības personām, kurām ir piešķirts bakalaura grāds un/vai profesionālā kvalifikācija dizaina vai mākslas jomā, vai ir saņēmušas diplomu par augstāko izglītību dizainā vai mākslā, tehnoloģiskā vai inženiertehniskā virzienā, vai citu diplomu par augstāko izglītību šajās jomās, kurš atbilst 2. līmeņa augstākai izglītībai vai tam pielīdzinātai augstākai izglītībai ar studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi (pilna laika studijām).
 4. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” ir tiesības personām, kuras ieguvušas profesionālo bakalaura grādu sociālā darba, informācijas un komunikācijas, ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomās un/vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesionālās kvalifikācijas 5.līmeni uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga (tirgzinības), finanšu un/vai ekonomikas jomās. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze profesionālā amatā, var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” ar normatīvo studiju ilgumu 1 gads un 6 mēneši. Personas, kuras ieguvušas akadēmisko bakalaura grādu ekonomikas, finanšu vai vadībazinību jomās vai citās zinātnēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” ar normatīvo studiju ilgumu 2 gadi.
 5. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” ir tiesības personām, kuras ieguvušas profesionālā bakalaura grādu sociālās vai humanitārās, kā arī mākslas zinatnēs; 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju sociālās vai humanitārās, kā arī mākslas zinatnēs; profesionālā bakalaura grādu vai 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību citās zinātnēs ar nosacījumu, ka reflektantam ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” ar normatīvo ilgumu 2 gadi. Personas, kuras ieguvušas augstāko akadēmisko izglītību var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” ar normatīvo ilgumu 2 gadi ar nosacījumu, ka reflektantam ir vismaz trīs gadu darba pieredze izklaides, atpūtas vai viesmīlības jomā.
 6. Iestāties BSA profesionālās maģistrantūras programmā “Starptautiskās finanses” ir tiesības personām, kuras ieguvušas profesionālā bakalaura grādu vai 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību sociālajās zinātnēs. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Starptautiskās finanses” pēc sagatavošanas semestra pabeigšanas.
 7. Reflektanti iestājoties:
 • • aizpilda noteikta parauga iesniegumu;
 • • iesniegumā norāda izvēlēto studiju programmu;
 • • BSA Uzņemšanas komisijā iesniedz visus dokumentus, kuri norādīti šī Nolikuma 40. punktā;
 • • iesniedz motivācijas vēstuli, kurā norāda iepriekš veiktā pētījuma virzienus (projektus, bakalaura darba tēmu) un turpmāk interesējošu pētījumu virzienu.

IV. Uzņemšana doktorantūras studiju programmās 

 1. Iestāties BSA starptautiskajā doktorantūras programmā “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” ir tiesības personām, kuras ieguvušas sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā vai vadības zinātnēs, vai ieguvušas maģistra grādu sociālās zinātnēs ar pieredzi promocijas darbam atbilstošajā jomā, ir piedalījušās zinātniskajās konferencēs, semināros un/vai pētnieciskajos projektos, kā arī ir zinātnisko publikāciju autori izvēlētā ekonomikas zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana starptautiskajā doktorantūras programmā tiek uzsākta tikai pēc doktorantūras imatrikulācijas komisijas pozitīvā lēmuma attiecībā uz katru atsevišķu reflektantu.
 1. Iestāties BSA doktorantūras programmā “Juridiskā zinātne” ir tiesības personām, kuras ieguvušas akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē vai tam pielīdzināmu izglītību, jurista kvalifikāciju, ir ar pieredzi promocijas darbam atbilstošajā jomā, ir piedalījušas zinātniskajās konferencēs, semināros un/vai pētnieciskajos projektos, kā arī ir zinātnisko publikāciju autori. Uzņemšana doktorantūras programmā tiek uzsākta tikai pēc doktorantūras imatrikulācijas komisijas pozitīvā lēmuma attiecībā uz katru atsevišķu reflektantu.
 2. Reflektanti iestājoties:
 • • aizpilda noteikta parauga iesniegumu, kurā norāda izvēlēto studiju programmu;
 • • iesniedz iesniegumu, kurā norāda un pamato izvēlēto promocijas darba tēmu; norāda darba vadītāju (ar potenciālā zinātniskā darba vadītāja parakstu);
 • • iesniedz CV (curriculum vitae) un dokumentus (ja tādi ir), kuri apliecina zinātnisko, pētniecisko, pedagoģisko un profesionālo darbību;
 • • BSA Uzņemšanas komisijā vai doktorantūras imatrikulācijas komisijā iesniedz visus dokumentus, kuri norādīti šī “Nolikuma” 40. punktā;
 • • ja reflektantam nav vismaz vienas publikācijas zinātniskajos izdevumos, jāuzraksta un jāaizstāv referāts par plānotā promocijas darba tēmu (30-40 tūkst. zīmes) un/vai jāpiedalās pārrunās ar doktorantūras komisiju (pārrunu cenu nosaka BSA Senāts). 

IV. Uzņemšana vēlākos studiju posmos (pāreja uz citu studiju programmu)

 Tiesības uz imatrikulāciju vēlākos studiju posmos ir:

33.1.  personām, kurām ir LR atzīts diploms par augstāko izglītību;

33.2. personām, kuras studējušas citās augstskolās vai koledžās un kurām iepriekš apgūtā studiju programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb 2 semestriem;

33.3. personām, kuras agrāk studējušas BSA, bet dažādu iemeslu dēļ bija atskaitītas, izņemot tās personas, kuras bija atskaitītas disciplināru pārkāpumu dēļ. Šajā gadījumā studiju atjaunošanas procedūra tiek reglamentēta ar “Nolikumu par studijām BSA”, kurš darbojas atjaunošanās brīdī;

33.4. personām, kurām ir apliecinoši dokumenti par iepriekš iegūto izglītību ārpus augstskolas un/vai praktiskās darbības rezultātiem atbilstošajā nozarē. Šajā gadījumā imatrikulācijas procedūra tiek reglamentēta ar “Nolikumu par iepriekšējo izglītību ārpus studiju programmām vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību”, kurš darbojas imatrikulācijas brīdī.

 1. Personas, kuras vēlas uzsāk studijas BSA atbilstošās studiju programmas vēlākajā studiju posmā, raksta iesniegumu programmas direktoram (virziena vadītājam) par vēlēšanos turpināt studijas dotajā programmā.
 2. Atbilstošās studiju programmas direktors (virziena vadītājs) noformē ieskaišu/eksāmenu pārskaitīšanas veidlapu un dod ieteikumu par studenta imatrikulāciju noteiktā semestrī. Rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā studiju semestrī paraksta BSA rektors vai viņa pilnvarota persona.
 3. Personas, kurām ir augstākā izglītība vai kuras līdz šim ir studējušas augstākās izglītības iestādēs, BSA Uzņemšanas komisijā iesniedz dotā Nolikuma 43. punktā noteiktos dokumentus, kā arī papildus iesniedz sekojošus dokumentus:
 • diploma un tā pielikuma kopijas un/vai akadēmiskās izziņas kopiju uz kā pamata tiek ieskaitīti augstskolā/-ās iegūtie kredītpunkti. Akadēmiskai izziņai pēc sava satura ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā izziņas izsniegšanas laikā;
 • ieskaišu/eksāmenu pārskaitīšanas veidlapu (oriģinālu);
 • iesniegumu ar programmas direktora rezolūciju pieņemt reflektantu attiecīgajā studiju posmā.
 1. Personas, kurām ir iepriekš iegūta izglītība ārpus augstskolas studiju programmām un/vai praktiska darbība konkrētajā nozarē, un kuri vēlas lai dotā izglītība/praktiskas darbības pieredze tiktu ņemta vērā stājoties atbilstošajā BSA studiju programmā, iesniedz dokumentus BSA Uzņemšanas komisijā, saskaņā ar “Nolikumu par iepriekšējo izglītību ārpus studiju programmām vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību”.
 2. Personas, kurām ir 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība un kuras vēlas stāties radniecīgā 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības vai bakalaura studiju programmā tiek uzņemtas pamatojoties uz iesniegto 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu, tā pielikumu un iesniegumu ar programmas direktora rezolūciju saskaņā ar BSA “Nolikumu par studiju posmu ieskaitīšanu studiju programmā”.
 3. Personas, kuras iestājas BSA vēlākos studiju posmos, apmaksā studijas saskaņā ar studiju apmaksas noteikumiem, kuri ir noteikti 1. kursa 1. semestra studentiem, ja nav bijusi noteikta cita apmaksas procedūra (studiju apmaksas noteikumus nosaka BSA Senāts), kā arī atbilstoši “Papildus maksas pakalpojumu sarakstam”, kurus atbilstošajām studiju gadam nosaka BSA Senāts.

 

VI. Reģistrācijas kārtība 

 1. Reflektanti BSA Uzņemšanas komisijā iesniedz sekojošus dokumentus (dokumentu kopijas tiek iesniegtas vienlaicīgi ar oriģināliem. Ja nav oriģinālu, kopijām jābūt notariāli apstiprinātām:

40.1. noteiktas formas aizpildīto iesniegumu;

40.2. pases vai personas apliecības kopiju;

40.3. dzīves vietas deklarācijas (kas izsniegta ne vēlāk kā gadu iepriekš) kopiju;

40.4. pilnās vidējās izglītības apliecinošā dokumenta un tā pielikuma kopijas, un, ja tādi ir – centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;

40.5. 4 fotokartiņas (35x45 mm);

40.6. pēc reflektanta vēlēšanās var tikt iesniegtas to dokumentu kopijas, kas viņam dod papildu tiesības un garantijas (priekšmetu olimpiāžu un radošu konkursu dalībnieka diplomus, BSA „Mazās akadēmijas” absolvēšanas sertifikātu u.t.t.);

40.7. visu iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un to atzīmju pielikumus, uzrādot oriģinālus salīdzināšanai (topošajiem maģistrantiem, doktorantiem un studentiem, kuri stājas vēlākos studiju posmos);

40.8. dokumentu kopijas, saskaņā ar sarakstu, uzrādītu BSA “Nolikumā par iepriekšējo izglītību ārpus studiju programmām vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību” (reflektantiem, kuriem tiek atzīta iepriekšējā izglītība ārpus studiju programmām un/ vai profesionālajā pieredzē);

40.9. Ārvalstu reflektantiem papildus jāiesniedz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju Latvijas Republikā (ja tāda ir);

40.10. ja reflektants ieguvis izglītību vai apguvis tās daļu ārpus Latvijas – jāiesniedz izziņu no Latvijas Republikas Akadēmiskās informācijas centra par katru izglītības dokumentu, kas dod tiesības reflektantam turpināt studijas Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs. Informācija internetā: www.aic.lv;

40.11. kvīti par dokumentu noformēšanas apmaksu saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem.

Gadījumā, ja reflektantam ir mainījies uzvārds (vārds), tad viņam jāiesniedz dokumentus, kas apstiprina šīs izmaiņas (laulības apliecību, dokumentu par uzvārda (vārda) maiņu u. tml.).

Reģistrēties studijām un iesniegt dokumentus BSA Uzņemšanas komisijā reflektants var, pilnvarojot citu personu, kas uzrāda pilnvaru, piesakāmā personas apliecinošā dokumenta kopiju un šī Nolikuma 40. punktā noteiktos dokumentu oriģinālus vai to notariāli apstiprinātas kopijas.

Ja reflektants pamatotu iemeslu dēļ nevar iesniegt atsevišķus dokumentus un/vai to kopijas, BSA Uzņemšanas komisijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par šo dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Tomēr, ja dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, BSA ir tiesīga izskatīt jautājumu par studiju pārtraukšanu.

Ārvalstu studentiem jāievēro arī LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikto papildus nepieciešamo dokumentu sarakstu un prasības to noformēšanai (www.pmlp.gov.lv), kā arī LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta nolikumus.

Ārvalstu personas var reģistrēties studiju programmā, nosūtot pa pastu visus šī Nolikuma 40. punktā noteiktos dokumentus, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, personu un tās izglītību apliecinošu dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (www.udgm.gov.lv) un LR Ārlietu Ministrijas Konsulārā departamenta noteiktos papildus nepieciešamos dokumentus un to notariāli apliecinātus tulkojumus latviešu, krievu vai angļu valodā.

 1. Uzņemšanas noslēguma termiņi:

41.1. programmās pilna laika studijām  (dienas nodaļas) – 31.08.2019. Ja 1. kursā grupās ir brīvas studiju vietas, BSA var izsludināt papilduzņemšanu;

41.2. programmās nepilna laika studijām (vakara, neklātienes, tālmācības nodaļas), studiju programmās maģistrantūrā un doktorantūrā – 21.09.2019. Ja 1. kursā grupās ir brīvas studiju vietas, BSA var izsludināt papilduzņemšanu;

41.3. tālmācības studijām konkursa noteikumi un termiņi tiek paziņoti reflektantam pieejamā veidā saskaņā ar tālmācības studiju plānu;

41.4.  ziemas uzņemšanas termiņi – no 02.01.2020. līdz 01.02.2020.

 1. Tiesības būt ieskaitītam BSA 1. studiju semestrī ārpus konkursa ir:

42.1. vidusskolu absolventiem, kuri sekmīgi beiguši BSA Mazo akadēmiju, kā arī to vidusskolu un citu izglītības iestāžu absolventiem, ar kurām BSA ir noslēgts līgums. Ieskaitīšanas nosacījums šajā gadījumā ir centralizētos eksāmenos iegūtais vērtējums, kas nav zemāks par E līmeni ieskaitot (vai atbilstošam centralizēto eksāmenu procentuālajam vērtējumam), gadījumā, ja persona kārtoja šādus eksāmenus. Ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti, persona tiek ieskaitīta BSA pamatojoties uz šajā Nolikumā aprakstītajiem uzņemšanas vispārīgiem noteikumiem.

42.2. starptautisko un Latvijas olimpiāžu, kā arī BSA organizēto konkursu un olimpiāžu uzvarētājiem. Ieskaitīšanas nosacījums šajā gadījumā ir centralizētos eksāmenos iegūtais vērtējums, kas nav zemāks par E līmeni ieskaitot (vai atbilstošam centralizēto eksāmenu procentuālajam vērtējumam), gadījumā, ja persona kārtoja šādus eksāmenus. Ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti, persona tiek imatrikulēta BSA pamatojoties uz šajā Nolikumā aprakstītajiem uzņemšanas vispārīgiem noteikumiem.

 1. Reflektanti, kuri izturējuši iestājpārbaudījumus un izsaka vēlēšanos studēt attiecīgajā studiju programmā 1. semestrī, apmaksā studiju maksu par 1. semestri pēc BSA Senāta noteiktā tarifa. Studiju līguma noslēgšanai nepieciešams apmaksāt vismaz vienu piekto daļu no semestra maksas.
 2. Reflektants studiju programmā tiek imatrikulēts ar BSA rektora rīkojumu.
 3. Informācija par uzņemšanas noteikumiem un termiņiem pieejama BSA Uzņemšanas komisijā, BSA informācijas materiālos un BSA mājas lapā - www.bsa.edu.lv.
 4. Reflektants var apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus, kā arī apstrīdēt konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu BSA Uzņemšanas komisijas vadītājam, uzņemšanas komisijas atbildīgajam sekretāram, akadēmijas rektoram vai viņa pilnvarotai personai. Pieņemto lēmumu, kurš saistīts ar konkursa rezultātiem, reflektants var pārsūdzēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
 5. Ja reflektantam ir pretenzijas sakarā ar uzņemšanas procesu, viņš var tās iesniegt rakstveidā BSA rektoram.

VII. Reflektanta pienākumi un tiesības 

 1. Reflektantam ir pienākums:

48.1. iepazīties ar “Nolikumu par uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā” un izpildīt šī nolikuma prasības;

48.2. savlaicīgi iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamos dokumentus un/vai to kopijas (nepieciešamības gadījumā – notariāli apstiprinātas);

48.3. pareizi un precīzi aizpildīt un iesniegt noteiktas formas iesniegumu, kuru izsniedz reflektantam BSA uzņemšanas komisija;

48.4. saņemot studiju līgumu, ko sagatavo BSA uzņemšanas komisija, vai aizpildot iesniegumu, pārliecināties par reģistrēto datu pareizību un apstiprināt to ar savu parakstu;

48.5. ievērot BSA iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus BSA noteikumus uzņemšanas un studiju laikā;

48.6. iepazīties ar BSA instrukcijām par darba drošību (darba drošība, ugunsdrošība u.c.) un parakstīties “Darba aizsardzības ievadinstruktāžas reģistrācijas žurnālā”.

 1. Reflektantam ir tiesības:

49.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju programmām BSA Uzņemšanas komisijā (mutiski, informācijas materiālos un BSA mājas lapā – www.bsa.edu.lv);

49.2. iepazīties ar konkursa rezultātiem;

49.3. iepazīties ar BSA un piedāvāto studiju programmu licences un akreditācijas lapu kopijām;

49.4. iepazīties ar tipveidlīgumu;

49.5. iepazīties ar “Nolikumu par uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā”;

49.6. saņemt rakstisku BSA lēmumu par atteikšanu imatrikulēt reflektantu;

49.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus, kā arī apstrīdēt konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu augstskolas rektoram vai viņa pilnvarotai personai. BSA rektora vai viņas pilnvarotas personas pieņemto lēmumu, kurš saistīts ar konkursa rezultātiem, reflektants var pārsūdzēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

VIII. Baltijas Starptautiskās akadēmijas tiesības un pienākumi

 BSA ir pienākums:

50.1. savlaicīgi paziņot par uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību studiju programmās;

50.2. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību, dokumentu noformēšanas apmaksu un studiju apmaksu akadēmijā iestāšanās laikā;

50.3. gadījumos, kad studiju programmā nav sasniegts minimālais studējošo skaits studiju uzsākšanai, piedāvāt reģistrēties radniecīgā studiju programmā vai studiju virzienā;

50.4. gadījumos, kad studiju programmā nav sasniegts minimālais studējošo skaits studiju uzsākšanai un studējošais nevēlas reģistrēties radniecīgā studiju programmā vai studiju virzienā – atgriezt samaksāto studiju maksu, kā arī maksu par dokumentu noformēšanu 100% apmērā divas nedēļas laikā;

50.5. informēt reflektantu par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas (termiņš noteikts ikgadīgi Nolikumā par konkursu uz budžeta vietām, ko nodrošina Baltijas Starptautiskā akadēmija;

50.6. veikt imatrikulāciju studiju programmās.

 1. BSA ir tiesības:

51.1. veikt atbilstošu pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;

51.2. atteikt reģistrāciju studiju programmās, kurās nav sasniegts minimālais studējošo skaits studiju uzsākšanai;

51.3. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;

51.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmās.

© 2020 BSA. All Rights Reserved. Designed By Maksimka

Please publish modules in offcanvas position.